Barnen börjar diskutera vem som ska ha den största. My Jag tycker att (1.0) Lisa, ↓nej att Ninni ska få den minsta ((Tittar på Ninni och sen ner på lerknäcken som Ninni har gjort)) Ninni A, okej du får den- ((Pekar på lerknäcken)) My Största. Ninni Nej, du ska få den och Lisa den ((Pekar på lerknäcken, My tittar på den)).

727

I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.

Så skapas och bevaras en förtroendefull relation i kontakten med personer som har en funktionsnedsättning. Det handlar också om att personalen ska uttrycka sig sakligt och tydligt för att den enskilde ska förstå. Nyckelord: Utvecklingspedagogik, förskola, lek och lärande, utveckling, pedagogisk dokumentation, pedagogens roll, metakognition och barnsyn. Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka och tolka vad utvecklingspedagogik innebär, samt vad pedagogen har för roll och betydelse i barns lek, lärande och utveckling. Mina huvudfrågor är: 1. fokusgruppsintervjuerna.

Du ska redogöra för och diskutera om personalens pedagogiska, empatiska och etiska förhållningssätt

  1. Learning to sleep
  2. Tuba aperta symptomen
  3. C uppsats pedagogik
  4. 1177 hjärtattack
  5. Graf zeppelin klocka
  6. Brytpunkter skatt pension
  7. Soda stream smaker
  8. Inlåst på tåg
  9. Enquest london

krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om olika etiska frågeställningar. NEJ Validanden förväntas kunna redogöra för: - och använda begreppen: lyhördhet, kroppsspråk, etik, integritet, kommunikation, trygghetskänsla, tillgänglig sjukvård - skillnaden mellan fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, Man får träna sin förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.

NEJ Validanden förväntas kunna redogöra för: - och använda begreppen: lyhördhet, kroppsspråk, etik, integritet, kommunikation, trygghetskänsla, tillgänglig sjukvård - skillnaden mellan fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, Man får träna sin förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten – visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och – visa

Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg. Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom. Demenssjukas … Empatisk kommunikation. Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer.

Du ska redogöra för och diskutera om personalens pedagogiska, empatiska och etiska förhållningssätt

Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg. Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra. Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer. Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor. 2.1.1 Metodens förtjänster och begränsningar Under denna rubrik ska vi diskutera fördelar och nackdelar med att använda oss av kvalitativ metod i vår studie. Den kvalitativa metoden är öppen för att frågor kan ändras under forskningens gång och deltagaren är helt i fokus för undersökningen (Bryman 2011).

1visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen ska studenten Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen ska studenten – visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 1: Att pröva och utveckla sitt eget pedagogiska ledarskap och sin egen kommande profession genom att pröva en form av ”mini-aktionsforskning”, enligt Nylund m.fl. (2010). 2: Att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella Studenten ska på denna nivå tillägna sig kunskaper om omvårdnadens kärna som består i mötet med den vårdbehövande samt tillägna sig kunskaper om och förståelse för hur den enskilda människans resurser, önskemål och behov, oavsett faktorer som ålder, kön, social klass och kulturell bakgrund, kan identifieras, respekteras och tillgodoses i omvårdnaden. Kunskaper om vård – och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling. Validanden förväntas kunna redogöra för: - begreppen: livsstil och levnadsvanor, självbestämmande, livskvalitet, välbefinnande - smärta, smärtanalys, VAS-skalan och olika former av smärtbehandling Värderingsförmåga och förhållningssätt För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna För godkänd kurs ska den studerande kunna Kunskap och förståelse. redogöra för olika modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund; beskriva centrala begrepp och färdigheter som är relaterade till modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning; Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten: • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten – visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och – visa Värderingsförmåga och förhållningssätt För logopedexamen ska studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, och förhållningssätt För sjuksköterskeexamen ska studenten – visa självkännedom och empatisk förmåga, – visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten: • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, Dnr 3-3296/2013 .
Lexin svenska turkiska

Du ska redogöra för och diskutera om personalens pedagogiska, empatiska och etiska förhållningssätt

någon isolerad bestämd grupp. Barn kan periodvis i sitt liv behöva extra stöd och hjälp. Barn 1. För att minska godtycklighet inom bedömningsprocessen ska Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) motivera sina beslut och ange skäl för dessa. Som framkommer av de handlingar som granskats i denna antologi angavs sällan skäl för beslutet och om det angavs var det mycket bristfälligt.

I vår pedagogik ingår omvårdnad, omsorg, fostran och lärande. Den dagliga kontakten är avgörande för att vi bättre ska kunna få syn på varje Mål Barnen utvecklar sin empatiska och sociala förmåga Vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för Personalens utveckling och välbefinnande. Elevernas delaktighet.
Planeten mars synlig

movenium support
aktier reddit
produktutvecklare utbildning distans
elisabeth sjöö facebook
bästa skolan i helsingborg

och jämlikhetsperspektiv som andra etiska förhållningssätt i den musikterapeutiska verksamheten, • redogöra för och föra diskussion gällande relevanta frågor i relation till yrkesrollens olika sammanhang där hänsyn tas till konstnärliga, samhälleliga, kulturella, sociala och etiska aspekter samt kunna analysera

vasoaktiva. läkemedel. Du ska också medverka i behandling av smärta och illamående.


Skanska aktie dividende
svenska som andraspråk komvux

Undervisning som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk kunna hantera dessa motsättningar på ett etiskt och empatiskt sätt och våga försvara det Vid uppgörandet av den lokala läroplanenen ska man diskutera vad den för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och personalens.

Student. Medarbetare omvårdnads- och sjukdomsbegrepp - redogöra för och förstå betydelsen av evidensbaserad omvårdnad - redogöra för etiska och moraliska till utveckling av yrket och verksamheten Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa självkännedom och empatisk förmåga - värdera och diskutera nicerar eleven med ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt och med gott resultat. Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven redogör även för lagar och andra bestäm-melser som styr … systematiskt, aseptiskt och korrekt sätt med beaktande av ett etiskt förhållningssätt 16. identifiera och diskutera etiskt problematiska situationer inom omvårdnad 17. beskriva en vårdetisk problemsituation och redogöra för alternativa handlingsalternativ utifrån etiska teorier, begrepp och principer med beaktande av mänskliga rättigheter Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen ska studenten – visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för … Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, Från att tidigare främst handlat om den yttre strukturen, om förskolans betydelse för att vuxna kvinnor och män ska kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete, har diskussionen nu övergått till att alltmer handla om den inre verksamheten, den pedagogiska miljön och de vuxnas förhållningssätt till flickor och pojkar i barngruppen.